חותמת

 

BRITA GmbH
רח' היינריך הרץ 4
טאונוסשטיין 65232
גרמניה

 

טל': +49 (0)6128 - 746-0
פקס: +49 (0)6128 - 746-5033

דוא"ל: contact(at)brita.net
אתר אינטרנט: www.brita.net

מספר חברה HRB 21644;
בית המשפט המקומי בעיר ויסבאדן
מספר זיהוי למטרות מע"מ: DE 814378411
מנכ”ל החברה: Markus Hankammer, Stefan Jonitz

 

כתב וויתור:

המידע המופיע באתר אינטרנט זה נבדק בקפדנות והוא מעודכן באופן שוטף. עם זאת, אין אנו יכולים להבטיח או לערוב לכך כי כל המידע הוא שלם, נכון ומעודכן בכל עת. האמור לעיל תקף במיוחד לכל הקישורים לאתרי אינטרנט אחרים המוזכרים בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף. כל פיסת מידע ניתנת לשינוי, להסרה או להשלמה ללא מתן הודעה מוקדמת. חל איסור על שינוי הפרסום ותכניו בכל דרך, או על הפצתם, או שידורם, לצדדים שלישיים ללא קבלת הסכמתה המוקדמת של BRITA GmbH. הזכויות בתמונות שבהן לא מצוין קרדיט לתמונה מוחזקות בדרך כלל על ידי BRITA GmbH. כאשר זכויות היוצרים שונות מן האמור לעיל, בתמונות גדולות יותר הדבר יצוין בדרך כלל בנוסח מקוצר בכותרת התמונה.